Zeci de mii de creştini au spus „DA!””Bazelor Ortodoxiei”

    Mai mult ca sigur, ziua de 8 mai 2010 va deveni una de referinţă în istoria recentă a Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru că anume astăzi suflarea ortodoxă din ţara noastră a spus într-un glas „DA!” organizării referendumului naţional pentru introducerea „Bazelor Ortodoxiei” ca obiect obligatoriu în curriculumul naţional de învăţământ. Câteva zeci de mii de creştini ortodocşi s-au adunat în dimineaţa zilei în scuarul Catedralei Mitropolitane „Naşterea Domnului” din capitală la apelul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova – Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir, prin care Arhiereul a chemat credincioşii să se expună asupra organizării referendumului şi constituirea Adunării Generale pentru introducerea în şcoală a „Bazelor Ortodoxiei”. Programul a început cu oficierea unui serviciu divin la care au participat stareţii mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei în frunte cu Arhim. Siluan (Şalaru), stareţul mănăstirii Curchi. La Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a participat o mulţime impresionantă de creştini care s-a rugat în unison cu slujitorii altarului pentru izbândă în această zi de răscruce. Atmosfera sobră şi pioasă din sfântul locaş a denotat seriozitatea şi atenţia pe care o acordă credincioşii acestei chestiuni şi încrederea pe care şi-o pun în ajutorul Bunului Dumnezeu. După încheierea Liturghiei un grup de preoţi în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir şi toţi arhiereii din cuprinsul Moldovei s-a îndreptat spre monumentul binecredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, unde Vlădica Vladimir a depus o coroană de flori. După cum a declarat ulterior Înalt Prea Sfinţia Sa, prin acest gest a fost recunoscut meritul lui Ştefan cel Mare de a fi unul dintre străjerii Ortodoxiei, motiv pentru care a şi trecut în rândurile sfinţilor. La ora 11.00, când scuarul Catedralei a fost inundat de marea de creştini veniţi din toate colţurile ţării, Prot. Mitr. Zosima Toia, Protopop de Chişinău, a declarat Adunarea Generală întru susţinerea referendumului naţional pentru introducerea în şcoală a disciplinei „Bazele Ortodoxiei”, deschisă. În cuvântul său, Părintele Protopop a salutat mulţimea de creştini pentru organizarea de care a dat dovadă şi a mulţumit preoţilor din parohiile din toată ţara care au mobilizat enoriaşii. Părintele Zosima Toia a făcut apel la istorie şi a reamintit rolul pe care l-a avut credinţa creştină pentru neamul nostru încă din faşa sa, exprimându-şi speranţa că aceeaşi tradiţie va fi urmată şi de noi, cei care astăzi decidem soarta viitorului nostru. După deschiderea Adunării, cuvântul i-a fost oferit ÎPS Mitropolit Vladimir care în semn de acord total şi susţinere a membrilor de iniţiativă a declarat următoarele: „Vom susţine activitatea grupului de iniţiativă prin implicarea tuturor mijloacelor ce sunt la dispoziţia Bisericii, prin mobilizarea tuturor pârghiilor acestei instituţii divino-umane: episcopat, cler şi bineînţeles elementul eclesiastic majoritar – poporul binecredincios. Un factor important care trebuie să întărească dorinţa noastră de a obţine ca Religia să fie parte a învăţământului public îl constituie faptul că şcoala a pornit din pridvorul bisericii, în altarul bisericii a început iluminarea maselor, aici clericii au dat la lumină primele manuscrise. Prima carte ieşită de sub tipar a fost Biblia. Oare toate aceste argumente nu sunt suficient de convingătoare pentru ca „Bazele Ortodoxiei” să fie predate elevilor şi tinerilor care sunt cetăţeni ai acestui stat? Numai prin introducerea Ortodoxiei ca obiect de studiu, bazat pe valorile culturale ale neamului nostru, putem garanta creşterea unei generaţii sănătoase din punct de vedere moral şi etic, doar aşa putem avea certitudinea că istoria noastră va avea o continuitate demnă şi neamul îşi va păstra verticalitatea seculară. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la formarea şi dezvoltarea tezaurului cultural naţional nu poate fi contestată sau considerată un „fals istoric”. Religia a avut întotdeauna, în cadrul sistemului de învăţământ, un rol important în procesul de formare a convingerilor şi atitudinilor moral-spirituale. Ea oferă şansa de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, de a învăţa comunicarea prin iubire dintre Dumnezeu şi oameni, între Creator şi creaturi, între persoane şi popoare. Prin urmare, studierea „Bazelor Ortodoxiei” nu poate lipsi din curriculumul şcolilor noastre naţionale, tocmai pentru că aceasta corespunde necesităţii comunităţii de a-şi păstra bogăţia şi identitatea spirituală şi de a transmite tinerei generaţii valorile veşnice. Dar trebuie să înţelegem, iubiţi creştini, că Biserica propune, dar nu impune valori. Biserica vă cheamă pe toţi să conştientizaţi că existenţa acestui neam, buna înţelegere comunitară, funcţionarea instituţiilor statului sunt în strânsă legătură cu altoirea iubirii faţă de Dumnezeu în rândul tinerilor. Aşadar, predarea „Bazelor Ortodoxiei” în şcoală are un rol educaţional deosebit în formarea tinerilor, oferindu-le adevărate modele de bunătate şi sfinţenie, demne de urmat în viaţa de familie şi în societate. Educaţia religioasă reprezintă un factor de stabilitate a societăţii, un izvor sfânt şi statornic de inspiraţie pentru a apăra şi promova identitatea spirituală şi demnitatea persoanei care trăieşte într-o lume din ce în ce mai complicată din punct de vedere spiritual şi social. Religia fiind lumina vieţii şi calea de comunicare prin iubire cu Dumnezeu şi cu oamenii, promovează buna convieţuire între generaţii prin valorile eterne ale credinţei, cultivate şi transmise de-a lungul secolelor. Mântuitorul Hristos a spus despre Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan XIV, 6). Să oferim tinerilor posibilitatea de a parcurge această Cale, deschisă nouă de către Hristos, să-i învăţăm să trăiască în bună înţelegere cu semenii şi în smerenie faţă de Dumnezeu. Să-i ajutăm să îmbrăţişeze acest Adevăr suprem. Drept-măritori fii şi fiice duhovniceşti, Acum, în sfârşit, avem dreptul, dar mai ales obligaţia de a decide asupra viitorului acestui neam drept-credincios prin a spune un „DA!” hotărât studierii „Bazelor Ortodoxiei” în şcoală. Să nu ne temem de neprietenii care ne împiedică să ne recăpătăm un drept natural, să fim cu toţii într-un gând şi într-un cuget şi să stăm neclintiţi întru apărarea credinţei. Dacă toţi semenii vor accepta aceste doleanţe ale noastre, vom obţine ca nicio şcoală să nu rămână fără Dumnezeu. Să susţinem această idee şi să demonstrăm prin fapte că suntem urmaşi vrednici ai binecredincioşilor voievozi şi mărturisitori ai credinţei în Hristos. Vă îndemn pe toţi să înălţăm rugăciuni către Tatăl Ceresc, ca cererea noastră să se facă auzită de actualii guvernanţi. Să-L rugăm pe Tatăl Ceresc să binecuvânteze dorinţa noastră şi să întărească societatea, pentru ca cele propuse să îşi găsească împlinirea. Aşa să ne ajute Dumnezeu!” După Vlădica Vladimir, microfonul i-a fost oferit Prea Sfinţitului Sava, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari. Şi Prea Sfinţia, alături de Întâistător s-a arătat entuziasmat de dăruirea grupului de iniţiativă întru atingerea unui scop atât de nobil şi atât de necesar pentru echilibrul duhovnicesc al societăţii precum este introducerea „Bazelor Ortodoxiei” în programa şcolară din Republica Moldova. PS Sava a asigurat pe creştinii ortodocşi din dreapta Nistrului de întreaga susţinere din partea credincioşilor din stânga Nistrului, în frunte cu păstorii lor. Arhiereul a felicitat pe toţi cu importantul pas făcut pentru atingerea scopului final. Prea Sfinţitului Sava i-a urmat Arhim. Nicodim (Vulpe), Blagocinul de Orhei, care în cuvântarea sa, a prezentat câteva date din statele europene unde religia, sub diferite denumiri îşi are un loc de frunte în programele şcolare din ţările respective. Arhimandritul Nicodim a declarat că având în vedere aceste realităţi Republica Moldova nu are niciun motiv ca să nu se alinieze în rând cu aceste ţări, mai ales că, după cum bine au observat şi antevorbitorii săi, Ortodoxia este unul dintre elementele de bază care au stat la formarea naţiunii noastre şi este unul dintre pilonii care o menţin. Părintele Blagocin a îndemnat credincioşii să nu cedeze în faţa presiunilor sau a vicleniilor, ci ferm, cu rugăciunea pe buze să meargă înainte. Şi pentru că primii care vor beneficia de implementarea acestui proiect sunt elevii, nu putea să nu fie invitat şi un reprezentant al acestora, în persoana domnişoarei Anastasia Şendrea, eleva clasei a XII-a, liceul „Ginta Latină” din Chişinău. Liceana a făcut şi ea apel la istorie pentru a sublinia importanţa spiritualităţii creştine pentru înaintaşii noştri, citând mari savanţi şi oameni de cultură ai neamului precum Nicolae Iorga şi Mircea Eliade. Însă cel mai important lucru, care dă un plus de credibilitate alocuţiunii este faptul că domnişoara Şendrea şi-a expus şi părerea personală asupra beneficiilor pe care le poate aduce pentru tânăra generaţie studierea religiei în şcoli şi este mai mult ca sigur că convingerile expuse de eleva liceului „Ginta Latină” în Scuarul Catedralei sunt valabile şi pentru majoritatea covârşitoare a colegilor ei de vârstă. Un alt moment important care a marcat evenimentul de astăzi este şi votarea conducerii Grupului de Iniţiativă care va monitoriza şi se va ocupa de buna organizare a pregătirilor pentru desfăşurarea referendumului naţional. Astfel, prin vot unanim al Adunării Creştinilor Ortodocşi, domnul Valeriu Pasat, autorul iniţiativei de introducere a „Bazelor Ortodoxiei” în programa şcolară naţională, a fost ales preşedinte al Grupului de Iniţiativă, iar Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat a fost ales în calitate de vice-preşedinte. În cuvântul său, domnul Pasat a mulţumit celor adunaţi în scuar pentru încrederea acordată şi pentru receptivitatea de care au dat dovadă la apelul Mitropoliei Moldovei. Autorul proiectului a subliniat importanţa realizării scopului propus şi a reiterat că iniţiativa sa nu are absolut nicio legătură cu politicul, aşa după cum încearcă să insinueze anumite personaje ale vieţii publice autohtone. Domnul Pasat i-a felicitat pe toţi cu ocazia evenimentului istoric făurit împreună şi a îndemnat mulţimea la şi o mai serioasă mobilizare deoarece urmează a fi întreprinşi încă mulţi paşi dificili dar nu imposibili. După încheierea cu succes a Adunării Creştinilor Ortodocşi din cuprinsul Mitropoliei Moldovei comparate pe drept cuvânt cu Marea Adunare Naţională de la sfârşitul anilor ’80 ai secolului trecut, alaiul creştinilor, în frunte cu Arhiereii s-a îndreptat spre complexul memorial „Eternitate” unde a fost depusă o coroană de flori la Focul Veşnic şi s-a oficiat un Parastas întru veşnica pomenire a ostaşilor căzuţi în cel de al II-lea Război Mondial. Cu această ocazie ÎPS Mitropolit Vladimir a chemat oamenii să nu uite jertfa celor căzuţi pentru Patrie, să le cinstească memoria şi la fel ca ei, în momente de cumpănă să ştie să îşi apere Neamul şi Credinţa. Indiscutabil, 8 mai 2010 este ziua în care societatea noastră a trecut peste orice fel de neînţelegeri şi şi-a unit forţa creatoare pentru binele comun, demonstrând astfel că Biserica Ortodoxă este instituţia care se bucură de cea mai multă credibilitate printre cetăţenii ţării noastre şi este cea mai aproape de necesităţile acestora.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: