Martorii lui Iehova (iehovistii VI)

  Distincţia pe care aceştia cred că au obţinut-o prin „restaurarea” în Biblie a numelui „Iehova”, nume pe care, pretind ei, „superstiţioşii cărturari evrei l-au înlăturat din texte” este o falsă pretenţie religioasă, un pretext. „Un text scos din context este un pretext”. Pe baza acestui pretext este fundamentată întreaga teologie cultică a Martorilor şi a elitismului lor religios. Comitetul de Traducere al Bibliei Lumii Noi a Turnului de Veghere, a introdus numele „Iehova” în Noul Testament la propria lui discreţie, în locurile unde s-a crezut că textul se referă exclusiv la Tatăl. Acest mit este înlăturat de îndată ce cineva deschide Biblia pentru a cerceta justeţea acestei pretenţii. Noul Testament scoate în evidenţă un cu totul alt nume decât „Iehova” şi acela este numele lui Iisus Hristos. Pentru a-l ajuta pe interesatul Martor al lui Iehova să înţeleagă acest adevăr, derulaţi înaintea lui următoarele întrebări la care Scriptura răspunde:

ÎN AL CUI NUME TREBUIE NOI SĂ NE ADUNĂM? MARTORII SPUN CĂ ÎN NUMELE LUI IEHOVA. DAR CE SPUNE BIBLIA? Matei(18, 20) Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor. I Corinteni(5, 4) În numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-vă voi şi duhul meu, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos…

ÎN AL CUI NUME SUNT SUPUŞI ŞI DRACII? Luca(10,17) Şi s-au întors cei şaptezeci cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău. Fapte(16,18) … Iar Pavel, mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea. Şi în acel ceas a ieşit.

ÎN AL CUI NUME TREBUIE PREDICATĂ POCĂINŢA ŞI IERTAREA PĂCATELOR? Luca(24,47) Şi să se propovăduiască în numele Său, (contextul indică clar numele lui Iisus) pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.

ÎN AL CUI NUME SE PRESUPUNE SĂ CREDEM ŞI SĂ PRIMIM IERTAREA PĂCATELOR? Ioan(1,12) Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, (contextul se referă la Iisus) le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. I Ioan(3,23 ; 5,13) Şi aceasta este porunca Lui, ca să credem întru numele lui Iisus Hristos, Fiul Său… Aceasta am scris vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică.

PRIN AL CUI NUME ŞI NU PRIN ALTUL CĂPĂTĂM NOI MÂNTUIRE? Fapte(4,12) Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi.

AL CUI NUME TREBUIE INVOCAT ATUNCI CÂND ADUCEM CERERILE NOASTRE ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU, ÎN RUGĂCIUNE? Ioan(14,13-14) Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Ioan(15,16) … ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. Ioan(16,23) Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da.

ÎN AL CUI NUME ESTE TRIMIS DUHUL SFÂNT? Ioan(14,26) Dar Mângâitorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate…

AL CUI NUME SI A CUI AUTORITATE AU INVOCAT-O APOSTOLII LA VINDECAREA OLOGULUI DIN NAŞTERE? Fapte(3,16) Şi prin credinţa în numele Lui, pe acesta pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, l-a întărit numele lui Iisus şi credinţa cea întru El… Fapte(4,7 – 10,30) …Cunoscut să vă fie vouă tuturor, şi la tot poporul lui Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe Care voi L-aţi răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat din morţi, întru Acela stă acesta sănătos înaintea voastră.

 ÎN AL CUI NUME AU CERUT APOSTOLII SĂ SE FACĂ ALTE MINUNI? Fapte(4,30)… Întinzând dreapta Ta spre vindecare şi săvârşind semne şi minuni, prin numele Sfântului Tău Fiu Iisus.

PE CARE NUME NE-A SPUS SF.APOSTOL PAVEL SĂ-L CHEMĂM? I Cor(1,2) Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfinţiţi în Iisus Hristos, celor numiţi sfinţi, împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor şi al nostru.

 CARE NUME ESTE MAI PRESUS DE ORICE NUME? Efes(1,20-21) Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri. Mai presus decât toată începătoria şi stăpînia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. Filipeni(2,9-11) Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de desubt. Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu -Tatăl.

TREBUIE NOI SĂ NE RUGĂM ŞI SĂ NE ÎNCHINĂM DOMNULUI IISUS HRISTOS? MARTORII SPUN CĂ LUI IEHOVA. DAR CE SPUNE BIBLIA? CUI S-AU ÎNCHINAT MULŢIMILE? (Marc.9,14-15) Şi venind ei la ucenici, au văzut mulţime mare împrejurul lor şi pe cărturari luându-se la întrebări cu ei. Şi de-ndată ce L-a văzut, mulţimea a fremătat şi a alergat să I se închine.

CUI S-A ÎNCHINAT DEMONIZATUL? DE CINE SE RUGAU DEMONII? (Marc.5,6) Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat şi I s-a închinat. (Luca 8,27-33) Şi ieşind El pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demoni; de multă vreme el cu haină nu se îmbrăca şi în casă nu mai locuia, ci în morminte. Şi văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înainte-I şi cu glas mare a zis:,, Ce-ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui-Preaînalt? Rogu-te să nu mă chinuieşti…”. Că-i poruncea duhului necurat să iasă din om. Fiindcă de mulţi ani îl stăpânea; şi-l păzeau legat în lanţuri şi-n obezi, dar el, sfărâmând legăturile, era gonit de demon în pustie. Şi l-a întrebat Iisus:,,Care-ţi este numele?” Iar el a zis:,,Legiune”. Că demoni mulţi întraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci care păştea pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să între în ei; şi le-a îngăduit. Şi ieşind demonii din om, au întrat în porci, iar turma s-a repezit de pe stâncă-n lac şi s-a înecat.

 CUI S-A ÎNCHINAT TÂNĂRUL? (Marc.10,17) Şi pe când ieşea El în drum, un tânăr a alergat la El şi, îngenunchind înainte-I, Îl întreba:,,Învăţătorule bun, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”

 CUI S-A ÎNCHINAT FEMEIA PĂCĂTOASĂ? (Luca 7,37-38,48) Şi iată că era în cetate o femeie păcătoasă; şi aflând că El stă la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir şi stând la spate, lîngă picioarele Lui, plângînd a-nceput să-I ude cu lacrimi picioarele, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi-I săruta picioarele şi le ungea cu mir… Şi i-a zis ei:,,Iertate îţi sunt păcatele!”

CUI S-AU RUGAT CEI ZECE LEPROŞI ŞI S-A ÎNCHINAT SAMARINEANUL? (Luca 17,11-16) Şi a fost că pe când Iisus mergea spre Ierusalim şi trecea prin mijlocul Samariei şi al Galileii, întrând într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care au stat departe. Şi ei şi-au ridicat glasul, zicând:,,Iisuse, Învăţătorule,miluieşte-ne!” Şi văzându-i, El le-a zis:,,Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor”. Şi a fost că-n timp ce ei mergeau s-au curăţit. Iar unul din ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors slăvindu-L cu glas mare pe Dumnezeu. Şi a căzut la picioarele Lui, cu faţa la pământ, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean.

CUI S-A RUGAT ŞI S-A ÎNCHINAT FEMEIA DIN FENICIA SIRIEI? (Marc.7,24-26) Şi ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului; şi întrând într-o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a putut să rămână tăinuit. Că de-ndată auzind despre El o femeie a cărei fiică avea duh necurat, a venit şi a căzut la picioarele Lui. Şi femeia era păgână, de neam din Fenicia Siriei. Şi-L ruga să scoată demonul din fiica ei.

CUI S-A ÎNCHINAT ORBUL DIN NAŞTERE? (Ioan 9,35-38) Şi a auzit Iisus că l-au dat afară. Şi, găsindu-l, i-a zis:,,Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?” El a răspuns, zicând:,,Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?” Şi a zis Iisus:,,L-ai şi văzut! şi Cel ce vorbeşte cu tine, Acela este”. Iar el a zis:,,Cred, Doamne!” Şi I s-a închinat.

CUI S-AU ÎNCHINAT APOSTOLII, CÂND IISUS A MERS PE APĂ? (Mat.14,32-33) Şi suindu-se ei în corabie, vântul s-a potolit. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând:,,Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

CUI S-A ÎNCHINAT MARIA, SORA LUI LAZĂR,CEL ÎNVIAT A PATRA ZI? (Ioan 11,32) Deci, Maria, când a venit unde era Iisus şi L-a văzut,I-a căzut la picioare, zicându-I:,,Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit”.

CUI S-AU ÎNCHINAT APOSTOLII LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI? (Luca 24,50-53) Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mânile, i-a binecuvântat. Şi a fost că-n timp ce-i binecuvânta, S-a depărtat de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-I-se, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi-n toată vremea erau în templu, lăudând şi binecuvântînd pe Dumnezeu. Amin.

A CUI CUVÎNT TREBUIE SĂ LOCUIASCĂ ÎN NOI ŞI ÎN A CUI NUME TREBUIE SĂ NE RUGĂM ŞI SĂ MULŢUMIM TATĂLUI CERESC? (Colos.3,16-17) Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I în psalmi, în laude şi-n cântări duhovniceşti. Şi orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, pe toate să le faceţi în numele Domnului Iisus, prin El mulţumindu-I lui Dumnezeu-Tatăl.

CUI S-A ÎNCHINAT APOSTOLUL IOAN, CÂND SE AFLA ÎN DUH ÎN INSULA PATMOS? (Apoc.1,12-13,17) Şi m-am întors să văd glasul care vorbea cu mine. Şi-ntorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur; şi-n mijlocul sfeşnicelor, pe Cineva asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până-n pământ şi încins pe sub sân cu cingătoare de aur… Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. Preot Andrei Popa Referinţele biblice de mai sus demonstrează fără tăgadă care este Numele prin care adevăraţii credincioşi trebuie să se identifice. Nu nesocotim Numele Iahve al lui Dumnezeu dar dovezile acestea sunt concludente cu privire la Numele pe care Noul Testament îl scoate în evidenţă. Acesta este Numele IISUS HRISTOS și nu Iehova. Din acest motiv, cât şi din multe altele martorii lui Iehova nu pot fi consideraţi creştini. Această afirmaţie o facem cu îngrijorare pentru destinul lor etern şi nu ca o condamnare a lor.

Anunțuri

2 răspunsuri

 1. […] ionbacal пишет: Filipeni(2,9-11) Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de desubt. ….. Недавно территория коломенской детской больницы выглядела тоскливо и была похожа на заброшенный пустырь. Идея построить здесь игровой комплекс родилась у настоятеля церкви апостола Иоанна Богослова священника Кирилла Седова […] … […]

 2. ILLUMINATI DUMNEZEUL BIBLIEI

  Dumnezeul Bibliei nu este Creatorul, Sursa tuturor lucrurilor ci
  este O AUTORITATE MASONICA formata din mai multi lideri + un lider suprem
  care de foarte multa vreme au ca scop controlul si subjugarea umanitatii.
  Acest dumnezeu(AUTORITATEA MASONICA) conduce lumea prin monarhie si religie

  Faptele Apostolilor 7:22
  Moise a învatat toata întelepciunea Egiptenilor, si era puternic în cuvinte si în fapte.

  Moise a fost instruit in Egipt in artele magiei, vrajitoriei, filozofiei simbolurilor si hieroglifelor…
  in scolile initiatice egiptene aceste cunostinte secrete egiptene precum si altele din sistemul de stiinte
  oculte caldeean vor forma, mai tarziu sistemul mistic din traditia Iudaica Kaballah

  Daniel 2:21 El(AUTORITATEA MASONICA) schimba vremurile si împrejurarile; El rastoarna si pune pe împarati;
  El(AUTORITATEA MASONICA) da întelepciune înteleptilor si pricepere celor priceputi!

  Piramida cu varful despartit(PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI) este UN SIMBOL MASONIC
  care il regasim si pe bacnota de 1 dollar.

  DUMNEZEUL BIBLIEI(AUTORITATEA MASONICA)LUCREAZA CU STANDARDE EGIPTENE(Obeliscul din Piata St.Peter din Vatican, Obeliscul din Washington
  Obeliscul de la mormantul lui Ellen G. White, Obeliscul lui Joseph Smith fondatorul religiei mormonilor, piramida
  cu varful despartit de la mormantul lui Charles Taze Russell fondatorul religiei martorilor lui Iehova)
  invatate in scolile initiatice egiptene.

  Matei 21:42
  Isus le -a zis: ,,N’ati citit nici odata în Scripturi ca: ,Piatra(Isus liderul suprem),
  pe care au lepadat -o zidarii(masonii), a ajuns sa fie pusa în capul unghiului(Piramida cu varful despartit de pe bacnota de 1 dollar);
  Domnul(AUTORITATEA MASONICA) a facut acest lucru, si este minunat în ochii nostri?`

  Majoritatea Martorilor Lui Iehova, Adventistilor, Mormonilor…
  nu cunosc faptul ca aceste culte religioase au fost fondate de catre masoni
  tot la fel putini Romani sunt constienti de faptul ca Romania este o tara
  subjugata de catre aceste societati masonice secrete care urmaresc sa robotizeze
  toata societatea pentru a instaura o Noua Ordine Mondiala.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: